overlay

Tıbbi laboratuvarlarda numune saklama süreleri ve Gözetimli Hizmet Laboratuvarında çalışılacak testler hakkında Genelge yayınlanmıştır.

Tıbbi Laboratuvarlarda Numune Saklama Süreleri, Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Kapsamındaki Testler hakkındaki 2014/4 sayılı Genelgeyi görmek için tıklayınız...Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin, Tıbbi laboratuvarların çalışma esasları başlıklı 12'nci maddesinde;

(7) Raporlanan tıbbi laboratuvar testlerine ilişkin numunelerin saklanması ile ilgili hususlar Bakanlıkça belirlenir. hükmü gereğince Tıbbi Laboratuvarlarda Numune Saklama Süreleri, Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Kapsamındaki Testler hakkında Genelgesi ile yayınlanmıştır. 

Genelgeye göre “Gaita ve idrar hariç tüm vücut sıvılarına ilişkin numunelerin sonuç raporlandıktan sonra en az 24 saat uygun koşullarda saklanması esastır. Ancak, belirlenen süre içerisinde sonuç değerleri değişebilecek test numunelerinin saklama süresine, ilgili laboratuvar uzmanı tarafından karar verilecektir.”

 


 


Resmi Gazete’de 28790 sayı ve 09.10.2013 tarihinde yayımlanan Resmi Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinin  "Tıbbi laboratuvarların görevleri" başlıklı 11'inci maddesinde "(4) Kamu sahipliğindeki kurum/kuruluşlarda, ruhsatlı tıbbi laboratuvarlarına bağlı aynı uzmanlık dalındaki birim sorumlusunun sorumluluğunda olmak kaydıyla, Bakanlıkça gözetimli hizmet laboratuvarı kurulmasına izin verilebilir. Gözetimli hizmet laboratuvarlarında Bakanlıkça belirlenen testler çalışılır." hükmü yer almaktadır. Konuyla ilgili olarak Tıbbi Laboratuvar Bilimsel Komisyonu tarafından belirlenen testler ekte belirtilmiştir.

 

Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Kapsamındaki Testler:

 • Dışkıda gizli kan,
 • Eritrosit sedimantasyon hızı,
 • Tam kan sayımı,
 • Kan gazı,
 • Protrombin zamanı,
 • APTT,
 • Fibrinojen,
 • Tam idrar tetkiki,
 • Şerit veya tablet halinde reajenler ile otomatize olmayan idrar analizi,
 • Gebelik testi,
 • Periferik yayma,
 • Lökosit formül,
 • Kan glukozu (spesifik olarak ev kullanımı için onaylanmış glukoz izleme cihazlarıyla),
 • Glukoz,
 • Üre,
 • Kreatinin,
 • Ürik asit,
 • Total protein,
 • Albumin,
 • Total bilirubin,
 • Direkt bilirubin,
 • Total Kolesterol,
 • Trigliserit,
 • HDL Kolesterol,
 • LDL Kolesterol,
 • Alkalen Fosfataz,
 • ALT,
 • AST,
 • GGT,
 • LDH,
 • Sodyum,
 • Potasyum,
 • Klor,
 • Kalsiyum,
 • CK,
 • CK-MB,
 • FE,
 • FE-Bağlama,
 • Amilaz,
 • ASO,
 • CRP,
 • RF,
 • Gaitada Rotavirus antijeni,
 • Gaitada Adenovirus antijeni,
 • Hbs Ag,
 • Anti Hbs,
 • Anti HCV,
 • Anti HIV,
 • VDRL, Sfiliz
 • Gaita mikroskopisi (amip, parazit incelemesi hariç)
 • ARB (Verem Savaş Dispanserleri için spesifik olmak üzere)

 

Yukarıda belirtilen tetkiklerin yanı sıra kurumun belirlediği acil tetkikler, gözetimli hizmet laboratuvarı kapsamındadır.
Gözetimli Hizmet Laboratuvarında çalışılacak testler hakkında kurumlara gönderilen resmi yazıyı görmek için
tıklayınız...